همه آنچه درباره هپاتیت A و راه‌های پیشگیری از آن باید بدانید

هپاتیت A یک بیماری بسیار مسری است که توسط ویروس هپاتیت A ایجاد می شود. قبلا، هپاتیت A هپاتیت عفونی نامیده می‌شد. هپاتیت A شایع‌ترین شکل هپاتیت ویروسی در جهان است که موارد خفیف آن به درمان نیاز ندارد و اکثر افراد آلوده به طور کامل بدون آسیب دائمی کبد بهبود می یابند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ هپاتیت A به وسیله یک ویروس آلوده به سلول های کبدی وارد می شود و باعث التهاب می شود. التهاب می تواند بر عملکرد کبد تاثیر گذارد و علائم و نشانه های دیگر هپاتیت A را به وجود آورد. در اینجا با برخی از روش‌های خاص گسترش ویروس هپاتیت A آشنا می‌شوید:

• خوردن غذای آلوده به ویروس

• نوشیدن آب آلوده

• خوردن صدف های خام آلوده به آب فاضلاب

• تماس نزدیک با فردی که آلوده شده است - حتی اگر این فرد علائم و نشانه ای ندارد -

• داشتن رابطه جنسی با کسی که ویروس دارد

راههای انتقال

هپاتیـت A یـک بیمـاری ویروسـی اسـت کـه از شـخص بـه شـخص و از طریـق مدفـوع آلـوده و یـا از طریـق مصـرف آب و غـذای آلـوده منتقــل مــی شــود. میــزان شــیوع آن ارتبــاط مســتقیمی بــا ســطح بهداشــت جامعــه دارد. میــزان شــیوع ایــن عفونــت در جمعیــت هــای مختلــف متفــاوت اســت. کــودکان بــه عنــوان مخــزن اصلــی و منبــع اصلــی ایــن ویــروس در جامعــه مطــرح هســتند. ویروس از طریــق دهانـی _ مدفوعـی منتقـل مـی شـود. ویـروس ابتـدا از راه دهـان و همــراه بــا آب و یــا مــواد غذایــی وارد روده مــی شــود و در ســلول‌های روده تکثیـر مـی یابـد. سـپس بـه سـلول‌های کبـد مـی رود و در ایـن سـلول هـا نیـز زیـاد مـی شـود. تکثیـر ویـروس در کبـد سـبب تورم کبد و اختلال در عملکرد آن مــی شــود. پــس از آن کــه کیســه صفـرا هـم آلـوده شـد، ویـروس از طریـق ترشـحات صفـراوی وارد روده شـده و همـراه بـا مدفـوع بـه محیـط خـارج دفـع شـده و سـبب آلودگـی مـی شـود.

تفاوت هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C چیست؟

هپاتیت A، هپاتیت B و هپاتیت C عفونت های کبدی ناشی از سه ویروس مختلف است. هرچند که هر کدام می توانند نشانه های مشابهی ایجاد کنند، نحوه انتقال آنها متفاوت است. هپاتیت A معمولا یک عفونت کوتاه مدت است و مزمن نمی شود. واکسن برای جلوگیری از هپاتیت A و هپاتیت B وجود دارد؛ با این حال، واکسن هپاتیت C وجود ندارد.

علائم و نشانه های بیماری هپاتیت A

 اکثـر بیمـاران مبتـلا بـه هپاتیـت ویروسـی، علامتی دال بـر بیمـاری ندارنـد و بیمـاری آنهـا بـا انجـام آزمایشـات روتین مشـخص می شـود. در تعـدادی از بیمـاران نیـز علائم حـاد بیمـاری وجـود دارد.

علائم و نشانه های رایج ابتلا به این بیماری عبارتند از:

• خستگی

• تهوع و استفراغ ناگهانی

• درد یا ناراحتی شکمی، به ویژه در سمت راست بالا و سمت راست پایین (ناحیه قرار گیری کبد)

• از دست دادن اشتها

• تب

• ادرار تیره

• خارش شدید

• مدفوع رنگی

• زردی (زرد شدن پوست و چشم)

این علائم ممکن است نسبتا خفیف و در عرض چند هفته از بین بروند. با این حال، گاهی اوقات عفونت هپاتیت A موجب بیماری شدید می شود که چند ماه طول می کشد.

جلوگیری از ابتلا به هپاتیت A

 واکسن هپاتیت A می تواند از عفونت ویروس جلوگیری کند. واکسن به طور معمول در دو نویت تزریق می شود. تزریق واکسن هپاتیت A برای افراد زیر توصیه می شود:

• همه کودکان در سن 1 و یا کودکان بزرگتر که واکسن دوران کودکی را دریافت نکرده‌اند.

• تکنسین‌های آزمایشگاه که ممکن است با هپاتیت A تماس بگیرند

• افراد مبتلا به دیگر عوامل خطر که در بخش‌هایی از جهان که هپاتیت A رایج هستند، کار می کنند یا سفر می کنند

• افرادی که از انواع داروهای غیرقانونی استفاده می کنند

• افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی

توصیـه مـی شـود:

• در طـول مـدت بیمـاری از حضـور در محـل کار یــا مدرســه خــودداری کنیــد

• میـزان مصـرف مایعـات بایـد افزایـش یابـد و در صـورت کـم آبـی و عـدم توانایـی در مصـرف مایعـات، به صـورت تزریـق سـرم، مایعـات بـدن تأمیـن شـوند

• اجتنـاب از مصـرف الـکل و اسـتعمال دخانیـات اکیـداً توصیـه مـی شـود

• در صـورت عـدم کنتـرل تهـوع و اسـتفراغ، پزشـک مـی توانـد برخـی داروهـا را جهـت کنتـرل آنهـا تجویـز نمایـد

 

اگر در حال سفر به نقاطی هستید که هپاتیت A در آنجا شایع است، این مراحل را برای پیشگیری از عفونت انجام دهید:

• تمام میوه ها و سبزیجات تازه را بشویید و ضد عفونی کنید

• گوشت و ماهی را خام و یا نوشیدنی مصرف نکنید

• اجتناب از تمام نوشیدنی‌های خلوص ناشناخته

• اگر آب بطری در دسترس نباشد، قبل از مصرف آن را بجوشانید

• بهداشت را رعایت کنید

• دست‌ها را بطور کامل بشویید، بخصوص پس از استفاده از سرویس بهداشتی.

زهرا جعفری
تهیه کننده:

زهرا جعفری

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *