اهدای تندیس فداکاری به ۱۲ دانشجوی جوان عضو سازمان جوانان هلال‌احمر/ گزارش تصویری

تندیس فداکاری به ۱۲ دانشجوی جوان عضو هلال احمر که در خدمت داوطلبانه و انسان‌دوستانه خود در هلال‌احمر، جوانمردانه از خودگذشتگی کرده اند، در نهمین آئین اهدای تندیس فداکاری به دانشجویان؛ اهدا شد.

Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.43 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.43 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.45 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.45 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.46 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.46 (2) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.46 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.47 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.47 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.48 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.48 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.49 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.49 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.50 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.50 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.51 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.51 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.52 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.52 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.53 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.53 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.54 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.54 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.55 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.55 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.56 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.56 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.57 (1) Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.57 Tandis Fadakari Dr.peyravi 2019 12 13 At 19.36.58
کلمات کلیدی