هلال احمر پیشرو در انتصاب مدیران زن

هلال احمر پیشرو در انتصاب مدیران زن

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر این که ما باید حلقه واسط خوبی برای کسانی باشیم که با هلال احمر کار می کنند، گفت : در این زمینه زنان می توانند مسئولیت های مهمی در جایگاه مدیریتی داشته باشند.