لبخند رضایت نجات یافته‌ها نصیب هر کسی نمی شود /ساعت صفر 133 / فیلم

برنامه ساعت صفر در قسمت صد و سی و سوم؛ علی خاکی عضو سازمان جوانان روایت ورود خود به جمعیت و معرفی سازمان جوانان می پردازد و می گوید: "دیدن لبخند رضایت نجات یافته‌ها حس خوبی است که نصیب هر کسی نمی شود". در بخش دوم به یکی از فعالیت‌های انسان دوستانه اعضای جمعیت، اهداء خون به نیازمندان و بیماران می پردازد.

کلمات کلیدی

فیلم ها