جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

شنبه ، 16 فروردین 1399

اینجا درمانگاه جمعیت هلال احمر در امامزاده سیدمحمّد (ع) در کاظمین/ گزارش تصویری

درمانگاه جمعیت هلال احمر در ورودی امامزاده سیدمحمّد (ع) فرزند امام هادی (ع) در مسیر کاظمین سامرا، بخش‌های مختلف درمانی دارد.

Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.40 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.42 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.43 Photo 2019 10 12 23 25 25 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.46 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.48 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.49 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.52 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.53 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.55 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.56 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.57 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.13.58 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.00 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.01 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.03 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.05 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.07 Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.08 (1) Ememzade Seyed Mohammad Kazemin Image 2019 10 16 At 17.14.08
کلمات کلیدی
امید کریمی
تهیه کننده:

امید کریمی