1 مورد یافت شد

درفش افراشته خدمت هلال‌احمر در سرزمین تهمتن‌ها

http://rcs.ir/news/درفش-افراشته-خدمت-هلال‌احمر-در-سرزمین-تهمتن‌ها/134583

درفش افراشته خدمت هلال‌احمر در سرزمین تهمتن‌ها نجات زندگی افراد، حفاظت از معاش آنها و تقویت بازتوانی پس از وقوع سوانح و بحران‌ها و ممکن ساختن زندگی سالم و ایمن از اهداف راهبردی جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر در دنیاست،...