1 مورد یافت شد

عمل جراحی پر ریسک امیر آسمانی در بیمارستان نورافشار/گزارش تصویری

http://rcs.ir/multimedia/عمل-جراحی-پر-ریسک-امیر-آسمانی-در-بیمارستان-نورافشار⁄گزارش-تصویری/136589

عمل جراحی پر ریسک امیر آسمانی در بیمارستان نورافشار/گزارش تصویری عمل جراحی پر ریسک امیر آسمانی در بیمارستان نورافشار/گزارش تصویری 99/07/21- 13:43 - تعداد بازدید: امیر آسمانی با وزن 310 کیلوگرم تحت عمل جراحی قرار گرفت تا به زندگی طبیعی...