بازدید نوروزی رئیس جمهوری از پایگاه امداد جاده ای چیتگر هلال احمر

Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (1) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (2) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (3) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (4) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (5) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (6) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (7) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (8) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (9) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (10) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (11) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (12) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (13) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (14) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (15) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (16) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (17) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (18) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (19) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (20) Bazdid Rouhani Payagah Chitgar (11)
کلمات کلیدی