بازگشایی خط تولید صافی دیالیز سها با حضور دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و استاندار البرز/ گزارش تصویری

Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.34 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.34 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.35 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.35 (2) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.35 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 14.55.36 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.40 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.42 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.43 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.47 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.48 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.48 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.49 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.49 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.50 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.51 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.51 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.52 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.53 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.53 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.54 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.54 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.55 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.55 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.56 (1) Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.56 Safi Dializ Dr Peyravi Soha 2019 12 08 At 17.07.57 WhatsApp Unknown 2019 12 08 At 20.15.12
کلمات کلیدی