تصاویری از کارگاه آموزشی بین‌المللی اصول حاکم در ارتباطات بشردوستانه ویژه خبرنگاران

کارگاه آموزشی بین المللی اصول حاکم در ارتباطات بشردوستانه و آشنایی با اصول و نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر دوشنبه 18 آذرماه با حضور خبرنگاران در هتل بزرگ تهران برگزار شد.

MGL4048 MGL4057 MGL4068 MGL4075 MGL4079 MGL4081 MGL4085 MGL4087 MGL4091 MGL4099 MGL4115 MGL4119 MGL4138 MGL4155 MGL4163 MGL4175 MGL4177 MGL4188 MGL4208 MGL4251 MGL4254 MGL4269 MGL4287 MGL4297 MGL4332 MGL4340 MGL4350
کلمات کلیدی