معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن دفتر

نمابر

         
reis-karami-2 دکتر سیدرضا رئیس کرمی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی ۸۸۲۰۱۲۱۲ ۸۸۲۰۱۲۱۳
دکتر مسعود ملکی بیرجندی مدیرکل سلامت خارج از کشور ۸۸۲۰۱۲۲۱

۸۸۲۰۱۲۰۵

  مدیرکل بهداشت و درمان اضطراری ۸۸۲۰۱۲۲۷ ۸۸۲۰۱۲۳۹ 
مرعشیان دکتر سید مسعود مرعشیان مدیرکل توانبخشی ۸۸۲۰۱۲۰۴  ۸۸۲۰۱۲۰۴
حسین صدیقی  مدیر دارو و تجهیزات پزشکی ۸۸۲۰۱۲۳۷  ۸۸۲۰۱۲۱۷ 
اقبال میار عباس کیانی   مسئول روابط عمومی  ۸۸۲۰۱۲۴۱داخلی ۲۷۶ ۸۸۲۰۱۲۱۳ 
         
         
         
         
رفتن به بالای صفحه
  • خدمات مراکز
  • faq
  • بریده جراید
  • انتقادات و پیشنهادات