طرح ملی بهرفت


میثاق نامه

قول می‌دهم
  • سرعت مجاز را رعایت نمایم.
  • سبقت بی‌جا نگیرم.
  • کمربند ایمنی را ببندم.
  • در هنگام رانندگی ازتلفن همراه استفاده نکنم.
  • موقع خواب آلودگی توقف نموده و استراحت کنم؛ حتی اگر فاصله اندک تا مقصد باقی مانده باشد.
  • دیرتر می‌رسم اما خانواده‌ای را عزادار نمی‌کنم.

* فیلد هایی که با رنگ قرمز مشخص شده اند مورد نیاز هستند.

نام

نام خانوادگی

تلفن همراه

پلاک خودرو